Vergi Usul Kanununda Süreler

VERGİ USUL KANUNUNDA SÜRELER

213 sayılı Vergi Usul Kanununda süreler 14, 15, 16, 17. ve 18. maddelerde belirtilmiştir.

Kanuni ve İdari Süreler:

 Kanuni ve idari süreler Vergi Usul Kanunumuzun 14. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre vergisel olaylarda süreler vergi kanunları ile belirlenir. Kanunda açıkça yazılı olmayan durumlarda 15 günden aşağı olmamak kaydıyla bu süre tebliğ yapacak olan idare tarafından belirlenir ve mükelleflere tebliğ edilir.

Mücbir Sebeplerle Gecikme :

 Mücbir sebeplerle gecikme Vergi Usul Kanunumuzun 15. maddesinde belirlenmiştir. Kanunun 15. maddesine göre 13 maddede yazılı olan mücbir sebeplerin bulunması durumunda mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar süreler işlemez. Bu durumda tarh zaman aşımı da işlemeyen süreler kadar uzar. Ancak bunun uygulanabilmesi için mücbir sebebin herkesçe bilinmesi veya ilgililerce ispat edilmesi gerekir. 13. maddede mücbir sebepler şu şekilde sıralanmıştır;

 • Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
 • Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
 • Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
 • Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısı ile defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi hallerdir.

Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.

Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması:

Ölüm halinde vergi kanunlarında hüküm bulunmuyorsa mirasçılara devrolan ödevlerin gerçekleştirilmesinde bildirim veya beyanname verme süresine 3 (üç) ay eklenir.

Mühlet Verme:

Zor durumda bulunmaları nedeniyle vergiye ilişkin ödevlerini süresi içinde gerçekleştiremeyecek olanlara, kanuni sürenin 1 katını aşmamak üzere, kanuni sürenin 1 aydan az olması halinde ise 1 ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı’nca uygun bir süre verilebilir. Bu sürenin verilebilmesinin şartları:

 • Mühlet isteyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
 • İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
 • Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Maliye Bakanlığı bu mühlet verme yetkisini kısmen veya tamamen mahalline devredebilir. Ayrıca Maliye Bakanlığı bu yetkiyi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı olmaksızın da kullanabilir.

Sürelerin Hesaplanması:

Vergi Usul Kanunumuzda sürelerin hesaplanması konusu 18. Madde ile belirlenmiştir. Buna göre kanununda yazılı süreler aşağıda yazılı şekilde hesaplanır;

 • Eğer süre gün olarak belli edilmişse sürenin başladığı gün hesaplanmaz ve süre son günün tatil saatinde biter.
 • Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter.
 • Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter.
 • Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şöyle ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*