Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı konusu 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 7. Maddesinde açıklanmıştır.

Buna göre Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı, tam mükellef olan gerçek kişi veya kurumların, ayrı ayrı veya birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, kar payı ya da oy kullanma haklarının en az %50 sine sahip olup kontrol ettiği yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançlarıdır. Dağıtılıp dağıtılmamasının bir önemi yoktur. Bu kazançlar Türkiye’de kurumlar vergisiyle vergilendirilir. Ancak Türkiye’ de vergilendirilmeleri için aşağıda yazan şartları sağlamak durumundadırlar:

  • Söz konusu yabancı iştirakin toplam gayri safî hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti hariç faiz, faiz, kar payı gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması.
  • Söz konusu yabancı iştirakin bilânço kârı üzerinden % 10’dan az toplam vergi yükü taşıması.
  • Söz konusu iştirakin o yıl ki toplam gayri safi hasılatının 100.000 lirayı geçmesi.

Yukarıdaki şartlardan ikincisinde yer alan vergi yükü hesaplaması yapılırken 5520 Sayılı KVK ‘nun beşinci maddesinin birinci fıkrasının b bendindeki tanım dikkate alınır. Kontrol oranı olarak ise söz konusu dönemi içerisinde herhangi bir tarihte oluşan en yüksek oran dikkate alınır.

Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda, yurt dışındaki söz konusu iştirakin etmiş olduğu kar, yurt dışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef kurumların kurumlar vergisi matrahına hisseleriyle orantılı olmak suretiyle dahil edilir.

Ayrıca Kontrol edilen yabancı Kurum Kazancı kapsamında Türkiye’ de vergilendirilmiş olan kazancın yurt dışındaki söz konusu kurumca daha sonra dağıtılması halinde, elde edilen kâr paylarının vergilenmemiş olan kesimi kurumlar vergisine tabidir.

Ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33.maddesi uyarınca  söz konusu iştirakin bulunduğu ülkede ödenmiş olan gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, Çifte vergilendirmenin önlenmesi kapsamında, Türkiye’ de Kontrol Edilen Yabancı Kurum nedeniyle ortaya çıkan Kurumlar Vergisinden mahsup edilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*